Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ (Etnografya Müzesi -14- Meşhur Hattatlara Âit Hüsn-i Hat Yazıları -11-)

06 Şubat 2020 - 00:02

“Ömer Vasfî Efendi’nin Nefis Celî Talik Levhası”

Hırka-i Şerif Camii hatibi Eyüb Sabri Efendi’nin oğlu olan Ömer Vasfî Efendi, 20 Cemâziyelevvel 1297/30 Nisan 1880 yılında İstanbul Tophâne’de doğdu. Ömer Ziya olan asıl ismi, imzalarında kullandığı Ömer Vasfî’den dolayı bilinmemektedir.

Ömer Vasfî Efendi, Tophâne’de rüşdî (ortaokul) ve idâdî (lise) tahsilini ikmal ettikten sonra Meşîhat Dâiresi’nin Eytâm Şubesi’nde vazifeye başladı. Aynı zamanda Kazasker Hâfız Mehmed Es’ad Efendi’nin Sultan Ahmed Camii’ndeki derslerine devam edip, diğer yandan da Arapkirli Hüseyin Avnî Efendi’nin belâgat dersi olan Mutavvel kitabını okudu.

Babasının 1899 senesinde vefât etmesi üzerine, babsının görevi peder-mânend usûlüyle kendisine tevdî edildi. 1322/1905 yılında Mehmed Es’ad Efendi’den ilmiye icâzetini aldı. 31 Mart Vak’ası’nın ardından yaşanan olaylar üzerine Eytâm Şubesi’ndeki vazîfesinden istifâ etti. Muhtelif mektep ve medreselerin Kur’ân-ı Kerîm, hüsn-i hat, tarih ve coğrafya muallimliklerinde bulundu.

Hattat olan babasından dolayı yazıya âşinâ olan Ömer Vasfî Efendi, ilk hüsn-i hat derslerini Tophâne’deki Feyziye Rüşdiyesi’ndeki tahsîli esnasında, mektebin hüsn-i hat muallimi Çukurcumalı Abdülkadir Kadrî Efendi’den aldı. Dîvân-i Hümâyun Bekçiliği muâvinlerinden Münîr İsmetî Bey’den dîvânî, tekâmül için de Abdülazîz Rifâî’den ta’lik ve sülüs, Kâmil Akdik’den de sülüs ve dîvânî dersleri meşketti. Asıl kemâle meşhur Sâmî Efendi’nin derslerine devamla ulaşarak, 1907 senesinde kendisinden icâzet aldı.

Ömer Vasfî Efendi, son zamanlarında amansız bir illete tutuldu ve Gurebâ Hastanesi’ndeki tedavisi sırasında, 26 Kasım 1928 tarihinde vefat etti. Mezarı,  Eyüp’te Gümüşsuyu Kabristanlığı’ndadır.
Hüsn-i hattın ta’lik, dîvânî, sülüs dallarında sayısız eser yazan Ömer Vasfî Efendi’nin asıl şöhreti ise celî sülüs alanındadır. Müze, cami, türbe, medrese, çeşme ve özel koleksiyonlarda nefis eserleri bulunmaktadır.
Meşhur hattatlara ait nefis ve nâdîde eserlerin sergilendiği Antalya Etnografya Müzesi’nde, Ömer Vasfî Efendi’nin muhteşem celî ta’lik bir eseri bulunmaktadır. Alanya Müzesi’nden Antalya Etnografya Müzesi’ne gelen eser, Müze Envanter Defteri’ne 20 Kasım 1975 tarihinde, 20.75.75 envanter numarası ile kaydedilmiştir. Kahverengi zemin üzerine zırnık mürekkebi ile “Yâ Hazreti Pîr Yûsuf Sünbül Sinan Kuddise sirruhû” yazılı eser 92x30 cm ebatlarında olup, herhangibir tezyînatı bulunmamaktadır. Eserin sadece kenarlarına cetvel çekilmiştir. Yazıldıktan sonra pembe bir kağıda murakkası yapılan eser basit bir çerçeve ile çerçevelidir. Ömer Vasfi Efendi 1341/1922 tarihinde yazdığı eserine, “Ketebehu Ömer Vasfî” şeklinde imza atmıştır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar