Yusuf Ziya KESKİN

Yusuf Ziya KESKİN


TEMELLERDEN TOPLUMA KELAM İLMİNDE SOSYAL AÇILIMLAR

26 Ocak 2017 - 16:55

İkinci Kitap: İslam'da Din Özgürlüğünün Temelleri Kelami Bir Yaklaşım
Kitabın girişinde, din özgürlüğünün tanımı, insan hakları içinde yeri, dinin ve din özgürlüğünün insan için önemi ve İslam'daki yerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
İlk bölümünde, bireyin kendi iradesi ve aklıyla kullanacağı din hürriyetine saygıyı gerektiren İslamî ilkeler, özellikle nakilden delilleri gösterilerek ele alınmıştır.
İkinci bölümde, İslam'ın, toplumda farklı dinlerin bir arada barış içinde yaşayabilmesini ifade eden sosyal çoğulculuğu nasıl değerlendirdiği araştırılacak, konunun gerektirdiği ölçüde, din özgürlüğü bağlamında tartışılan İslamî kavramlar ele alınacaktır.
Son bölümde de dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklarından olan din özgürlüğünün neleri içerdiği araştırılmıştır. İşlenen konulara, bazen meselelerin fıkhî yönlerine değinilmekle birlikte, kelam ilmi açısından; İslam inancının içerdiği insan, toplum, hayat, siyaset ve medeniyet anlayışı açısından yaklaşılmıştır. Din hürriyetinin içeriğine, dinin nüvesini oluşturan imanın mahiyetinden hareketle varılmaya çalışılmıştır.
Üçüncü Kitap: Âmentü Şerhi / İslam İnanç Esasları
Kitabın "Giriş" bölümünde Din- İslam ve iman kavramları ve bunlar arasındaki ilişiler açıklanmıştır.
İman salt bilgiden, salt ikrardan ve zahirî teslimiyetten ibaret olmadığı üzerinde durulmuş, imanın insanın iç aleminde ne gibi değişikliklere yol açtığı incelenmiştir. İcmali iman-tafsilî iman, taklidi iman-tahkikî iman ayrımları açıklanmıştır.
Kitabı "giriş"ten sonra 6 bölüm izlemektedir. Bu bölümlerde de İslam inanç esasları "Amentü"deki sıraya göre konu edilmiştir. Ancak, günümüzdeki bazı inanç sorunlarına da yer verilmiş. Soru şeklindeki alt başlıkların altında, "şeytanların yaratılmasındaki hikmet", "Doğal afetlerin, hastalıkların, acı ve üzüntülerin yaratılmasındaki hikmet", "İlahi vahiylerde farklılık olup olmadığı", "din-şeriat ayrımı" "mucizenin akılla ve bilimle izah edilip edilemeyeceği", "ruh çağırmanın mümkün olup olmadığı" "ruh göçünün mümkün olup olmadığı" gibi meseleler de incelenmiştir.
Sonuç
Doç. Dr. Recep Erdoğan imzalı üç eser, Noya Medya kitaplığı arasında okurların istifadesine sunulmuştur. Üç eserde önemli konuları içermektedir. İslami bilgiye ulaşmak ve İslam’ı doğru kaynaklardan öğrenmek adına Doç. Dr. Recep Erdoğan,  kaynaklardan istifade ederek kitaplarını hazırlamıştır. 
Mustafa Kutlu’nun bir sözüyle yazımızı noktalayalım:
“İnternet kişiyi malumat sahibi eder ama bilgi sahibi etmez. Bilgi için kitabı görmeli ve baştan sonra okumalısınız.”
İşte bu eserleri de baştan sona okuyarak; Kelam, Amentü, İslam hakkında, bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sevgi ve baki muhabbet ile…
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum