Reklam
Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ (Etnografya Müzesi -10- Meşhur Hattatlara ÂitHüsn-i Hat Yazıları -7-)

09 Ocak 2020 - 00:02

“Hattat AhmedBâdî Efendi’nin Celî Sülüs Tablosu”

Edirne’nin Kirişhâne semtindeki Kunduk Osman Mahallesi, günümüzdeki adıyla Talat Paşa Mahallesi’nde 1255/1839 yılında doğan AhmedBâdî Efendi, bugün Romanya sınırları içerisinde kalan İbrâilliMehmed Ağa’nın oğludur.

İlk tahsilini Kirişhane semtindeki Taş Mektep’te (Kadri Paşa İlköğretim Okulu) yaptıktan sonra, Selimiye Camii’nde özel olarak Molla Fenârî’ye kadar Arapça, Dîvân-ı Hâfız’a kadar Farsça, Mültekâ’ya kadar fıkıh ve matematik dersleri aldı. Hüsn-i hat sanatının sülüs ve nesih çeşitlerini Hattat Mevlânâ Mustafa Mehdî Efendi’den meşk etti ve hocasının kardeşi Hattat Hasan Vasfî Efendi’den Rif’atî mahlasıyla icâzetini aldı. 
Eserlerinin ketebelerini “Hasan Vasfi Efendi’nin talebelerinden Edirne’liAhmedBâdî” şeklinde yazmıştır.  Babasının ölümü üzerine ailesini geçindirmek için hattatlık, nakkaşlık ve sıvacılık yaptı. Hüsn-i hat sanatının sülüs, celî sülüs, nesih ve rik’a dallarında devrin meşhur hattatlarından icâzet aldı.
AhmedBâdî Efendi 1863 – 1866 yılları arası Filibe, Edirne, Tekirdağ, Vize ve Lüleburgaz seyyar arâzî memurluklarında bulundu. 1868 yılında Edirne Vilâyeti üçüncü sınıf emlâk muharriri, 1869 yılında başkâtip oldu. 1871 yılında vilâyet tahrîr emlâk mümeyyizliğine terfî ettikten sonra, Yanya, Bosna, Kastamonu vilâyetlerinde çalıştı.

1883 yılında Trabzon vergi müdürü oldu ve ikinci sınıf Osmanlı rütbesiyle ödüllendirildi. 1884 yılında Edirne vilâyeti vergi ve tahrîr müdürlüklerinde bulundu. 1901 yılında Bursa vilâyeti vergi ve tahrir müdürlüğü görevinde iken üçüncü derecede rütbeden Osmanlı nişanı ile taltif edildi. 1907 yılında emekli oldu. İstanbul’da tedavi gördüğü sırada vefat etti ve Eyüp’te Merdiveni Kabristan’a, Kaşgârî Tekkesi civârına defnedildi.

AhmedBâdî Efendi Edirne, üzerine yazdığı eserlerle şöhret bulmuştur. Üç ciltlik “Riyâz-ı Belde-i Edirne” eseri Edirne’nin tarihi, âbideleri ve meşhur şahsiyetleri üzerinedir. “Devâyih-i Vilâyet-i Edirne” adlı eserinde, Edirne vilâyetine bağlı yerlerden bahsetmektedir. Ayrıca Armağan, Masâdır-ı Lisân-ı Fârisî, Divan, Tavzîhu’lebvâbalâteshîli’l-hisâb adlı eserleri bulunmaktadır.
AhmedBâdî Efendi’nin hüsn-i hat sanatındaki celî sülüs eserlerinden birisi de Antalya Etnografya Müzesi’ndedir. Sözkonusu eser İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nden gönderilmiş, 20 Nisan 1972 tarih ve 93/21/1972no ile Antalya Etnografya Müzesi Envanter Defteri’ne kaydedilmiştir.

24x60 cm ebatlarında olan esere, celî sülüs tarzı ile “Yâ Hazreti AbdülkâdirGelânî” yazılıdır. Celî sülüs eserin harflerinin iç kısımları AhmedBâdî Efendi’nin diğer celî sülüs eserlerinde de görüleceği üzere tezyîn edilmiştir. Eserin tezyînâtı da kuvvetle muhtemel AhmedBâdî Efendi’ye ait olmalıdır. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar