Reklam
Necmi ATİK

Necmi ATİK


ANTALYA KALEİÇİ (Sultan Veled’in Ahî Yûsuf için Yazdığı Mers

21 Aralık 2018 - 00:03

Sultan Veled, 623/1226 tarihinde eski adı “Lârende” olan Karaman’da dünyaya gelmiş, 712/1312 yılında Konya’da vefat etmiştir. Babası, meşhur âlim ve mutasavvıf  Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî’dir.

Asıl adı Muhammed Bahâüddîn olan Sultan Veled, Mevlânâ’nın en büyük oğludur. Babasından, sonra sırasıyla Seyyid Burhâneddin Tirmizî, Şemsüddin Tebrîzî, Selâhaddîn Zerkûb, Çelebi Hüsâmeddin, Şeyh Kerîmüddin gibi birçok şahsiyetten ilim ve irfan tahsil etmiştir.
Mevlevîliğin kurucusu olan Sultan Veled, Türkçe, Farsça, Arapça ve Rumca dillerinde yazdığı 13345 beyitlik dîvânında, Antalya Kaleiçi’nde türbesi bulunan Ahî Yusuf hazretleri için, onun üstün özelliklerinin vasfedildiği bir mersiye kaleme almıştır.
Bu mersiyeden, Ahî Yusuf’un Konya’da bulunduğu yıllarda Sultan Veled tarafından çok iyi tanındığı anlaşılmaktadır. Feridun Nafız Uzluk tarafından 1941 yılında neşredilen  eserin 150 ve 151. sayfalarındaki mersiye şöyledir:

Ahî Yusuf’u Ya’kûb’un gözünden gör
Onu bütün civânlardan ayrı kıl ey mahbûb
Tıraz ve tâcı hor görür bu Ahî Yusuf
Pîr ve civâna sığınaktır bu Ahî Yusuf
Bu zamanda civanmertlikte tektir
Gönül ve cânın hülâsâsıdır bu Ahî Yusuf
Mertler ormanı içindeki bir mertteki aşktır
Öfkeli bir arslan gibidir bu Ahî Yusuf
Fütüvvet bağının içinde adâlet ve kerem içindir
Serv-i revân gibi koşandır bu Ahî Yusuf
Sa’d’dan güzel sîretli Ahî Yusuf doğdu
Büyüklüğün doğduğu şeydendir bu Ahî Yusuf
Her ne kadar Ahî Sa’düddîn bir deryâ gibi ise de
Ummanda yegânedir bu Ahî Yusuf
Yaratılış ve ahlak bakımından onun gibi başka bir kimse yoktur
İki göz ve cânın nûrudur bu Ahî Yusuf
Hakkın mertlerine hizmet etmek için bu âlemdedir
Ortanın kemer bağlamışıdır bu Ahî Yusuf
Zikir, hayır ve iyilik bakımından âlemde övülmüştür
Her dilde ve ağızdadır bu Ahî Yusuf
Yaratılmışların görmesi, onun etrafa ışık saçması sebebiyle ise de
Can gibi herkesten gizlidir bu Ahî Yusuf
Eğer onu görmesini bilirsen Veled’in gözünün nûrundandır
Kevn ve mekânın sırrıdır bu Ahî Yusuf
Ahî, Yusuf gibi cân oldu ve mertlerin tâcıdır
Bize, Yusuf’tan geçmiş Ya’kub sözlü cândır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar