Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


ENGELLİ TURİZMİ VE ENGELLİLERİN TURİZMDE YAŞADIĞI SORUNLAR

20 Şubat 2020 - 00:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre (2013), Türkiye’de toplam 1033 Turizm Belgeli tesiste engelli odası bulunmaktadır. Ancak engelliler ile ilgili verilerin istatistikleri henüz tutulmadığı için Türkiye’de toplam engelli yatak sayılarına ulaşmak mümkün olmamaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013).

 5. Materyal ve Metot
Bu araştırma engelli bireylerin turizme katılmalarını teşvik etmek, onların motivasyon ve beklentilerini kendilerinden öğrenerek, en doğru kaynağa ulaşmak amacını yöneliktir. Araştırmada, probleme ilişkin yüzeysel bilgilerden çok, kişilerin düşünce, görüş ve deneyimleriyle ilgili bilgi toplamasına olanak sağlayan mülakat tekniği kullanılmıştır (Şavran, 2009: 87). Yarı yapılandırılmış mülakat formuyla, verilerin toplanması için 01 Mayıs 2019 - 29 Mayıs 2019 tarihinde sahada çalışmalar yapılmış ve yedi kilit aktörle yapılan görüşmeler sonucunda bulgular elde edilmiştir. Yedi katılımcıyla yüz yüze görüşülmüştür. Her bir görüşme, ortalama 30-60 dakika arasında tamamlanmış ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat formundaki soruların, paydaşlara yöneltilebilmesi için ilgili kişinin konu hakkında bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmasını gerekli kılan bir yapıya sahip olması nedeniyle, amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, görüşmeler için kavramsal çerçevede belirtilen yedi hedef grup belirlenmiş ve bunlar için ayrı ayrı mülakat formu hazırlanmıştır

Çizelge: Katılımcı grupları ve profilleri
Araştırmada, katılımcıların yaş, eğitim, medeni, ekonomik durumu gibi demografik yapısını, engellilik durumu, turisttik deneyimleri ve turizmden beklentileri sorulmuştur. Bu araştırmada çeşitli engelli durumundaki 7 katılımcıya ulaşılmıştır. Engelli turizmi ile ilgili çeşitli makaleler incelenmiştir. Demografik bulgular yönünden katılımcıların yaşlarına bakıldığında, 1 kişinin 32 yaşında 3.derece engelli (% 48), 1 kişinin 34 yaşında bedensel engelli, 1 kişinin 36 yaşında yine 3.derece engelli (% 46) olduğu tespit edilmiştir. 

1 kişinin 27 yaşında kronik kalp rahatsızlığı olduğu, 1 kişinin 59 yaşında (kronik böbrek hastası ve böbrek nakilli)  ve % 91.98 engelli olduğu belirlenmiştir. 1 kişinin 23 yaşında, ortopedik engelli (yürüme ve denge problemi olan), 1 kişinin 25 yaşında görme engelli, 1 kişinin 35 yaşında, kemik ve iskelet sorunu olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumlarına bakıldığında 1 katılımcının lisansüstü (doktora), 4 katılımcının lise mezunu, 2 katılıcının ise lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 3 kişi evli ve 4 kişi bekâr olarak yaşamaktadır

Araştırmada, mülakat teknikleriyle elde edilen veriler, Nvivo 10 yazılımı kullanılarak gruplandırılmıştır. Bu veriler Miles ve Huberman’ın (1994) nitel veriler için önerdiği üç aşamada Nvivo 10 yazılımında analiz edilmiştir; verilerin işlenmesi (datareduction), verilerin görsel hale getirilmesi (data display) ile sonuç çıkartma ve teyit etme işlemidir (drawingconclusionandverification). Birinci aşama için ilk yapılması gereken kodlamadır. Bu araştırmada, betimsel analiz (Yıldırım ve Şimşek, 2015: 256) olarak adlandırılan kodlama stratejisi tercih edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada seyahat motivasyonu, konaklama işletmelerinden beklentileri ve ekonomik şartlara yönelik koşullara ilişkin kodlamalar oluşturulmuş ve bulgular gruplandırılmıştır. 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum