Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


SERMAYE ŞİRKETLERİNDE NAKDÎ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VE

28 Temmuz 2017 - 00:38

Değerli okurlar, 27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketlerinin ( 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır.) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmının belirli bir oran dâhilinde kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkân tanınmıştır.

Bu hafta sizlerle sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanması durumunda kurumlar vergisi açısından sağlanan fayda konusunu paylaşmak istedim.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.
Ancak, sermaye şirketi statüsünde olsalar dahi, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri söz konusu indirimden faydalanamazlar. Ayrıca, aynî sermaye ile şirket kuruluşu ve sermaye artırımı da indirimin kapsamı dışında tutulmuştur. İndirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılamayan tutarlar ise, sonraki hesap dönemlerine devreder.

Şirket Kuruluşunda Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek Tutar Formülü;
 (Nakden Ödenen Sermaye Tutarı x Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı) x Süre (Hesap Döneminin Kalan Ay Süresi /12) x İndirim oranı

Sermaye artırımında kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar Formülü;
 (Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı) x Süre (Hesap Döneminin Kalan Ay Süresi /12) x İndirim oranı
Örnek: (Ayz) İnşaat Sanayi A.Ş. 2015 yılı Kasım ayında 400.000 TL nakdî sermaye taahhüdü ile kurulmuş ve sermayenin %25’i olan 100.000 TL şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Geri kalan tutarın ise %25’lik üç eşit parçada olmak üzere 2016 yılı Mart, 2016 yılı Ekim ve 2017 yılı Nisan aylarında ödendiğini varsayalım. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı her üç yıl için de % 18 olsun.

Bu durumda, 2015 yılına ait kurumlar vergisi matrahından (100.000 x 0,18 x 0,50 x 2/12): 1.500 TL
2016 yılına ait kurumlar vergisi matrahından (100.000 x 0,18 x 0,50 x 10/12)+( (100.000 x 0,18 x 0,50 x 3/12) = 7.500+2.250): 9.750 TL
2017 yılına ait kurumlar vergisi matrahından ise (100.000 x 0,18 x 0,50 x 9/12): 6.750 TL olmak üzere toplamda 18.000 TL indirilecektir. Bu tutarların kurumlar vergisine net etkisi; 2015 yılı için 300 TL, 2016 yılı için 1.950 TL ve 2017 yılı için 1.350 TL olmak üzere toplamda 3.600 TL olarak hesaplanacaktır.
Örnekte görüldüğü üzere, anılan indirimden maksimum oranda faydalanma noktasında, nakdî sermaye ödemelerinin tutarı ile zamanı önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum