Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERİLEN CEZALAR

13 Ocak 2018 - 00:11

Değerli, okurlar bu hafta sizlere 456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamına giren vergi mükelleflerine tebliğin 9. Maddesi gereği kesilen usulsüzlük cezalarının iptali konusunda, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun almış olduğu karar hakkında bilgi vereceğim. 
27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete ‘de Yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

456 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, Kurumlar Vergisi mükellefleri; Sermaye Şirketleri (Anonim şirketler, Limited şirketler, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),Kooperatifler, İktisadi Kamu Müesseseleri, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları, Ticari, zirai ve mesleki yönden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar; şahıs işletmeleri(Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler, Avukatlar, Doktorlar, Emlakçılar, Kasaplar, Manavlar ve benzerleri) 01 Ocak 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak “elektronik tebligat” adresi almaları gerekmektedir.

Ayrıca 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, 01 Ocak 2016 tarihinden sonra YENİ MÜKELLEFİYET tesis ettiren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin; işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, gelir vergisi mükelleflerinin ise; mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimini doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorunda oldukları belirtilmiştir.    
Tebliğin 9. maddesi ile de elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide ( 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almayan Kurumlar vergisi mükelleflerine, 1.300 TL, kapsama giren gelir vergisi mükelleflerine ise 660 TL, özel usulsüzlük cezası uygulanmıştır.) uygulanacağı düzenlenmiştir.

456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemli davada; Danıştay 4. Dairesi davayı reddetmiş, yapılan temyiz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 08/11/2017 günlü E:2017/618 K:2017/521 sayılı kararı ile dava konusu tebliğin "ceza hükümleri" başlıklı 9 uncu maddesi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar vermiştir.
Bilgilerinize sunar iyi günler dilerim. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum