Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE SAĞLANAN SGK ve GELİR VERGİSİ TEŞV

07 Temmuz 2017 - 08:00

Değerli okurlar özel sektörde istihdamı artırmak için kamu yönetimi tarafından, 09 Şubat 2017 tarihinde 29974 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve belirli şartların haiz olması kaydıyla SGK prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmiştir.

Geçici 17. Madde de Bahsi geçen SGK prim teşviki destekten yararlanılabilmesi için işçilerin;
- İş-Kur'a kayıtlı ve iş arayan işsiz olması,
- İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki 'üç ayda' SGK e-bildirge ve muhtasar beyannamelerinde bildirilmemesi (son üç ay işsiz olması),
- 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olmalarıdır.

Aynı zamanda işverenlerin;
- Özel sektör işveren olması,
- Sigortalının, işe alındığı işyeri 2016 yılı Aralık ayı sigortalı sayısına ilave olması, (örneğin 2016 Aralık ayı iş yeri sigortalı sayısı 20 ise 2017 yılında alınan personelle birlikte sayının en az 21 olması gerekiyor)
- Bildirge ve bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresinde verilmesi ve borç ve cezalarının bulanmaması gerekmektedir.

Teşvik tutarı sigortalı başına; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar kadar olacaktır. (Yani aylık 666,60 TL)
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Geçici 18. Madde de bahsi geçen gelir vergisi desteği için ise; sigortalıların ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL’nin) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Yani asgari ücrete tekabül eden vergi tutarı terkin edilecek ve ödenmeyecektir.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Tüm bu koşulların sağlanması halinde 01Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektörde işe alınan personelin 31Aralık 2017 tarihine kadar asgari ücrete isabet eden SGK primi ve gelir vergisi teşvik kapsamına girmektedir. 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesiyle Getirilen Destek
31Aralık 2020 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren 31Aralık 2020 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 Bu destek unsuru; 
a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle, 
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.

 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15.Maddesiyle Getirilen Destek
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31Aralık 2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından
-  hizmet akdi ile işe alınması ve
- İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
Antalya SMMMO Başkanı
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum