Emrullah Tayfun ÇAVDAR

Emrullah Tayfun ÇAVDAR


7103 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? (3)

19 Nisan 2018 - 00:01

YENİ GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ
Madde 43 - 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 21. madde ile;
İstihdamın arttırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı ve damga vergisi desteği sağlanmaktadır.

Uygulamaya Göre;
Yukarıda belirtilen prim desteklerinden faydalanan sigortalıların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Sağlanacak prim desteği 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.
Ancak bu süre 18 yaşından büyük kadın, 18 -25 arası erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanması öngörülmüştür.
Teşvikten yararlanılmış olan sigortalının teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında yeni tescil edilen işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren vergi teşvikinden yararlandırılır.
YENİ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 75. madde ile istihdamın korunması amacıyla,
Özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği sağlanmaktadır.

Uygulamaya Göre;
2017 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek prime esas günlük kazanç 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit edilecektir. (Devamı yarın…)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum