Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

31 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an, Hz. İsa'ya (as) ilahlık isnad edenleri şiddetle reddederek şöyle diyor: "Ey ehl-i Kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın Peygamberidir. (O) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "Kûn: ol" kelimesi (nin eseri) dir. O'ndan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve Peygamberine iman edin. "(Tanrı) üçtür" demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter."

"Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, "Beni ve anamı, Allah'tan başka iki tanrı bilin" diye sen mi dedin? buyurduğu zaman O, "Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim Sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin."

"Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de (birçok) peygamberler gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar."

Ve İsa (as) kavmine şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ge-lecekAhmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim."

Havariler

Havari: Arapçada "haver" kökünden türetilen "havari"; seçilmiş, kusursuz, taraftar, dost, bir kimseye ileri derecede yardım eden an-lamlarına gelir.
İslami bir kavram olarak, Allah'ın peygamberlerine inanıp onlara davalarında son derece yardımcı olan mü'minler demektir. Bu manada peygamberlerin bütün yardımcıları havaridir.
Kur'an'da havari, Hz. İsa'ya (as) iman eden, ona tebliğ ve irşad görevinde yardımcı olan seçkin mü'minler hakkında kullanılır.
İsrailoğulları, Hz. İsa'nın (as) çağrısını reddedip ona düşmanlığa ni-yetlenince; İsa (as) "Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? dedi." Havariler: "Biz Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız," cevabını verdiler." (Havariler) "Rab- bimiz! İndirdiğine inandık ve peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz" dediler.
Havarilere "Allah'a ve Hz. İsa'ya iman edin" diye ilham edildiği zaman, "Onlar (da), "İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimseler (müslümanlar) olduğumuza sen şahit ol" demişlerdi.

"Hani havariler "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten, donatılmış bir sofra indirebilir mi? demişlerdi. O, "iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun" cevabını vermişti.
Onlar "Ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini (kesin olarak) bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım istiyoruz" demişlerdi.
Meryem oğlu İsa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet (mucize) olsun. Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en ha- yırlısısın.
Allah da şöyle buyurdu: "Ben onu size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kainatta hiçbir kimseye etmediğim azabı ona edeceğimi"

Havariler, gökten inen sofradan yediler, kalpleri mutmain oldu.
¡nciller, havarilerin sayısını on iki olarak verir ve isimlerini sayarlar. İncile göre Hz. İsa'ya onların içinden Yahuda ¡skariyot ihanet etmiştir. Hz. İsa'nın (as) yerini göstermiş, AllahuTeala ceza olarak onu İsa suretine çevirmiş, İsrailoğulları'daYahuda'yı İsa (as) zannedip çarmıha germişlerdir.
Hz. Muhammed'de (sav) havari kelimesini kullanmış ve şöyle buyurmuştur;

"Benden önce AllahuTeala hangi ümmete peygamber göndermiş- se bu peygamberlerin hepsinin de ümmeti içinde havarileri ve sünnetini takip eden, emrine uyan yakın dostları olmuştur."
"Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim ZübeyribniAvvam'dır."

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum