Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

14 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim'de Gaybe Ait Haberler Var mıdır?

Kur'an-ı Kerim'in Allah Kelamı oluşunun delillerinden birisi de, onun ihtiva ettiği gaybe ait haberlerdir. Rasulullah'ın (sav) bunlara vakıf olabilecek bir bilgisi olmadığı gibi, bu gayb haberlerini öğrenmeye onu götürecek bir neden, açık bir delil ve yol da yoktu.  Geleceğe ait olanlar ise, her türlü imkanın kesildiği, akıl, firaset, deha ve zekanın idrakten aciz kaldığı gayb haberleridir.

Geçmişe ait olanlara örnek:

Nuh Peygamber'e ait haberde şöyle buyurulur:"/?£e bunlar; sana vahiy ile bildirdiğimiz gaybe ait haberlerdir. Daha önce ne sen bunu biliyordun, ne de kavmin."

Hz. Meryem kıssası hakkında ise şöyle buyurulur:"(£y Habibim) Bunlar sana vahyettiğimizgayb haber/erindendir. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin, çekiştikleri zamanda sen onların yanında değildin,"

Bilhassa Medine'de ehli kitaptan Yahudi ve Hıristiyanlar ellerinde bulunan Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa sahifelerini bildiklerinden Rasulullah'a (sav) peygamberlerin kıssalarını, yaratılışın başlangıcı ...gibi konularda çok soru soruyorlardı. Verilen kesin, net ve doğru cevaplarla insaflı olanlar müslüman oluyorlardı. Ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar, Rasulullah'ı (sav) sorularına verdiği cevaplarda asla yalanlayamadılar. 
Bu sorular arasında şunlar da vardı; Peygamberlerden, kitaplarının muhtevasından, onların ilimlerinin sırlarından, Rasullerin hayatlarından, dinlerinin gizli yönlerinden, ruh, Zülkarneyn, Ashab-ı Kehf, özellikle Hz. İsa (as), recmin hükmü, Beni İsrail'i! kendilerine helal kılındığı halde nefislerine haram kıldıkları hayvanlardan...

Allah Teala'nın zatı, melekler, cinler, Cennet, Cehennemin halleri, ahiretin halleri, sırat, mizan ve bunlara benzer hususlarda gayb haberleridir. Rasulullah'ın (sav) bunları görmesi ve bilmesi mümkün değildir.
Bizans'ın 613 miladi yılında İranlılar'a yenilmesinin ardından neredeyse yok olan Doğu Roma'nın galib geleceği "Onlar bu yenilgilerinin arkasından, birkaç sene içerisinde muhakkak galip gelecekler"  ayeti ile haber verilmesi ve bunun aynen gerçekleşmesi, Rasululah'ın (sav) insanların kendisine zarar vermelerinden korunacağı , bu ayetten sonra Rasulullah'ın (sav) korunmasını istememesi, Kur'an-ı Kerim'in bir benzerinin getirilemeyeceği ki halen mümkün olamamış ve ola-mayacaktır, Mekke'nin fethi... gibi haberler geleceğe ait gayb haberlerindendir.

KUR'AN-I KERİM'DE PEYGAMBERLER

Kur'an-ı Kerim'de adları zikredilen yirmibeş peygamber vardır. Adları zikredilen peygamberler şunladır: Adem, ¡dris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesea, Zülkifl, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Hz Muhammed (sav).

Kur'an-ı Kerim'de Âdem (as) ve Havva (as)

Hz. Adem (as) ilk yaratılan insan, insanların atası, ilk peygamberdir.
Âdem kelimesi "Edîmü'l-Ard, yeryüzünden süzülmüş toprak ürünü" anlamındadır.  Adem toprağın değişik yerlerinden alınan unsurlar anlamına da kullanılır. Toprağın değişik elementlerinden yaratılması, farklı tipte insanların oluşmasına vesile olmuştur.

Günümüzde, modern bilim ve teknoloji, insan vücudunun belli başlı elementlerden meydana geldiğini ispatlamıştır. Karbon, oksijen, hidrojen, fosfor, kükürt, azot, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez, bakır, iyot, flor, kokalt, zink, silisyum, alüminyum insan vücudunu oluşturan elementlerdir. Toprağı meydana getiren elementlerin aynılarıdır. Bu elementlerin oranları insandan insana değiştiği gibi topraktan toprağa da değişmektedir.

Al-i İmran Suresi 59. ayeti kerimede: "Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi, o da oluverdi" buyrularak, babasız dünyaya gelen Hz. İsa'nın (as) bu sıra dışı durumuna, hem anasız hem de babasız olan Hz. Adem örnek olarak gösterilmiştir. Bu sıra dışı durumlara her şeye gücü yeten Allah'ın "ol" demesinin yeterli olduğu vurgulanmıştır.

Allahu Teala yeryüzünü insanın yaşayabileceği durumda yarattıktan sonra, yeryüzünü imar edecek çok üstün özelliklere sahip, en mükemmel kıvamda insanı (Adem'i) yaratmak isteyince: "Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti..."  "Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz"  gibi çeşitli ayetlerde, Adem'in toprak, çamur, işlemeye hazır balçık, şekil verilmiş çamur ve pişmiş kuru çamur aşa-malarından geçirilerek yaratıldığını belirtir. Şekli tamamlandıktan sonra AllahuTeala ona kendi ruhundan üfledi ve o bir insan haline geliverdi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum