Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

06 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Kur'an-ı Kerim'in Diğer Kutsal Kitaplara Bakışı Nasıldır?
Kur'an-ı Kerim kronolojik olarak, Tevrat, Zebur ve İncil gibi diğer kitaplardan sonra gelmiştir. Takdim ettiği dini tamamen yeni ve öncekilerden büsbütün farklı bir din değil, Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlerce tebliğ edilen ilahi dinin son şekli olarak tanımladığı için diğerlerini kuşatıcı bir mahiyet arz etmekte, önceki peygamberlere inanmayı da şart koşmaktadır.

Nitekim Kur'an geçmişte bir çok peygamber gönderildiğini, onlara kitap veya sahifeler verildiğini bil-dirmekte, bu kitaplar arasında Hz. İbrahim'in sahifelerini, Hz. Musa'ya verilen Tevrat'ı, Hz. Davud'a verilen Zebur'u ve Hz. İsa'ya verilen İncil'i ismen zikretmekte, "evvelkilerin kitapları" ifadesiyle  daha önceki kutsal metinlere de atıfta bulunmaktadır.

Özellikle Tevrat ve İncil hak-kında ayrıntılı bilgiler içermesi yanında bu kitaplarda ki bir çok kıssa ve konuyu ihtiva etmekte, bunlarda yer alan, kendisinin de benimsediği evrensel ilkeleri tekrarlamakta, geçmiş kitapların içeriklerini orijinal şekliyle ne oranda muhafaza edilebildiğini, hangi hususlarda değişikliğe uğratıldığını bildirmektedir.

Tevrat, Kur'an'a göre bir nur, bir rahmet ve bir hidayet kitabı olarak takdim edilir. Hakkı batıldan ayıran, bütün hakikatleri apaçık gösteren ve insanları doğru yola sevk eden bir rehber olarak tanıtır.
İsa (as) ve Muhammed (sav), Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderilmişlerdir. Tevrat, Hz. Musa'ya (as) vahiy yoluyla indirilen hak kitaptır. Tevrat'ın ASLININ hak kitap olduğuna inanmak her Müslüman'a farzdır, inkar ve red küfürdür.

Tevrat, Kur'an'ı Kerim'de onsekiz yerde zikredilir; Ali İmran Suresi,3, 48,50,65,93; Maide Suresi, 43,44,46,66,68,110; Araf Suresi 157; Tev- be Suresi, 111; Fetih Suresi 29; Saff Suresi 6, Cuma Suresi 5.
İncil, Hz. İsa'ya (as) Allah tarafından gönderilen ilahi bir kitaptır. İncil'in de ASLINA hak kitap olarak inanmak her Müslüman'a farzdır, inkar ve red küfürdür.

Kur'an'da İncil, bir hidayet, bir nur, bir rahmet ve müttakiler için bir nasihat olarak tanıtılır.
İncil, Kur'an'ı Kerim'de onlarca yerde zikredilir; Ali İmran 3,47,65; Maide Suresi 46,66,68,110; Araf Suresi 157; Tevbe Suresi 111 gibi.

Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil'in Ortak Noktaları Nelerdir?
Allah Teala şöyle buyurur:

"(Rasulüm) de ki; Ey ehl-i kitap! (Yahudiler ve Hristiyanlar) sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp ta kimimiz kimimizi ilah ¡aştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz."

Kur'an-ı Kerim ile Tevrat ve İncil Arasındaki Fark Nedir?
Allah'ın bütün Peygamberlerine iman etmek İslam inanç esasla- rındandır. Allah'ın inzal buyurduğu hak kitaplara (mukaddes kitaplar) inanmakta zorunludur. Bütün hak kitaplar İlahi vahiy kaynaklıdır.
Semavi ve ilahi kitaplara inanan insan grupları arasında farklar vardır. Müslümanlar dört kitaba da hak kitap olarak inanırken, Yahudiler Tevrat'tan başka hiçbir kitaba inanmazlar. Hristiyanlar da yalnız Tevrat ve İncil'i mukaddes kitap olarak kabullenirler.

Tevrat, Zebur ve İncil'in asli hüviyeti değiştirilmiş, Allah'tan vahye- dildiği hali tahrife uğratılmıştır. Güç ve iktidar sahibi insanlar işlerine gelmeyen Allah'ın vahiylerini şahsi görüşlerine, arzu ve isteklerine göre değiştirmişlerdir. Hatta bu tahrifat öyle ileri dereceye varmıştır ki peygamberlere dahi iftira edilmiştir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum