Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

27 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Ücretle Kur'an-ı Kerim Öğretmek, Okumak ve Okutmak Uygun mudur?
¡mam Şafi (ö 204/819), Ahmed b. Hanbel (ö 241/855), Ebu'l-leys (ö 373/983)'e göre karşılıklı anlaşmak sûretiyle Kur'an öğretmek için ücret almak caizdir. Yalnız o belde de ondan başka Kur'an okutacak, öğretecek bir kimse yoksa, o zaman o kimseye Kur'an okutmak vacip olduğundan ücret alması helal değildir.
¡mam Malik (ö 179/795) ücret almayı mutlak sûrette caiz gören-lerdendir. Muallimin aylık, haftalık veya herhangi bir şekilde anlaşma yapmasında bir mahzur yoktur.
¡mam Ebu Hanife (ö 150/767), Zühri (ö 230/844) ve bunlara tâbi olanlar, ücret mukabili Kur'an okumayı ve okutmayı câiz görmemişlerdir.
İslam alimleri, vaktini Kur'an öğretimine ayırmış kimselerin bu hiz-metleri karşılığında hazineden mali yardım ve maaş almasının caiz ol-duğunda görüş birliği içerisindedirler.
Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki:
"Üzerine ücret almada en haklı olduğunuz şey Kitabullah'tır."
Yukarıdaki konular Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ile alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'in üçretli okunup okunmama meselesine gelince; Osmanlı'nın yüz akı alimlerinden ¡mam Birgivi risalesinde, Kur'an-ı Kerim'in üçretli okunmasını enine-boyuna işlerken, ücret alınmasının çok kötü olduğunu söyler. İbni Abidin de konuyu çok ayrıntılı bir şekilde anlatarak, ücretli okunmasının kesinlikle haram olduğunu, okuyanların günaha girdiğini, böyle bir ücretin caiz olmadığını, Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürmekte olduklarını ve çok çirkin bir iş yapıldığını belirtir.
¡mam Birgivi, İbni Abidin'den daha şiddetli açıklama yapar. Birgi- vi, kendisine gelip, "Kur'an okuyanların aç olduğu, aç insan zor durumda kaldığında domuz etinin yenmesi bile caizken, niçin Kur'an-ı Kerim'den alınan ücret caiz olmasın?" diye soranlara;"Ben onlara fetva veriyorum, onlar domuz eti alsınlar, yesinler ama asla Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında üçret alıp yemesinler.
Kur'an-ı Kerim Hakkında Münakaşa Edilir mi?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
" Kur'an hakkında münakaşa (ve mücadele) etmek küfürdür."
Kur'an-ı Kerim hakkında münakaşa etmek ve yersiz mücadeleye girişmek haramdır.
Allah, kelamının muhafazasını âlim kullarına bırakmıştır, ¡limsiz ve delilsiz Kur'an'ın tefsirine kalkışmak küfürdür.
Abdullah İbni Amr (ra) şöyle rivayet eder: "Bir gün erkenden Rasulullah'a (sav) gittim, biz otururken iki kişi bir ayet hakkında ihtilaf ederek seslerini yükseltttiler. O anda Rasulullah (sav):
"Sizden evvelki ümmetler ancak kitapta ihtilaf etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır." buyrudu.
Hadis-i Şerifte geçen ihtilaftan murad, ehil olmayan kişilerin ihtilaf caiz olmayacak hususlarda lüzumsuz yere cahilane ihtilaf etmeleri yahut şüpheye ve kavgaya sebeb olacak şekilde ihtilaf etmeleridir.
Kur'an-ı Kerim'e Nasıl Hürmet ve Tazim Gösterilir?
Kur'an'ı Kerim'e hürmet ve tazim göstermenin, onu korumanın ve paklığına dikkat etmenin vacib olduğu hakkında İslam âlimlerinin ittifakı vardır. Onun bir harfini bile inkar etmenin veya bir harf dahi ziyade etmenin küfür olduğunda da yine icmâ vardır.
Kâdı ¡yâd (554/1149) şöyle demiştir: "¡yi bil ki, Kur'an'ı veya Mushaf'ı veyahut ondan bir şeyi küçümseyen, ona söğen veya ondan bir harfi inkar eden, onda açık bir şekilde açıklanan bir hükmü veya bir haberi yalanlayan, onun isbat ettiğini inkar veya inkar ettiğini isba- ta yeltenen veyahutta Kur'an dan şüphe eden kimse, müslümanların ittifakı ile kâfirdir."
Kur'an'ı Kerim'in feyzinden istifade edebilmek için, ona karşı son derece edepli ve hürmetkâr olmak lazımdır. El-Ferre (207/822) şöyle der: "Maddi ve mânevi temiz olmayanlar Kur'an'ın gıdasını, tadını ve faydasını bulamazlar."
Kur'an okurken gülmekten, gürültü etmekten, konuşmaktan, vücudun herhangi bir uzvuyla oynamaktan, zihnini meşgul eden şeylere bakmaktan çekinmek gerekir. Mushaf'ı ve dini kitapları karalamak ha-ramdır. Kur'an'ı pis bir şeye yazmakta haramdır.
Mushaf'ı çanta, torba, sandık, örtü veya buna benzer şeylerle tutup taşımakta bir beis yoktur.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum