Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

15 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Kur'an'ı Kerim Nasıl Ezberlenir?

Namaz gibi ibadetlerimizi yapabilmek için, Kur'an'ı Kerim'den ezberlememiz gereken öncelikle Fatiha Suresi'dir. Daha sonra Kur'an'ı Kerim'in son on süresini ezberleriz. Ezberimizin doğru olduğunu kontrol içinde, ezberlediğimizi bir bilene dinletmemiz en uygunudur. Dinleteceğimiz kimse yoksa ezberlediğimizle ibadetimizi yaparız.

Kur'an-ı Kerim'i ilk ezberleyen Rasulullah (sav) dir. Ümmi bir kişi olması nedeniyle, inen vahyi eksiksiz ezberlemek için acele ederdi. Allah, Rasulüne (sav) Kur'an'ı göğsünde hıfzettireceğine, lafzının kıraati ve manasının anlaşılması hususunda kendisine kolaylaştıracağına dair garanti verinceye kadar bu hal devam etti.  Bundan sonra Rasulullah'da (sav) ayetlerin ezberlenmesi ve anlaşılması konusunda bir huzur ve itminan oldu. Kur'an'ı Kerim Rasulullah'ın (sav) kalbinde toplandı, hafızların önderi, Kur'an ve ilimleri konusunda herkesin başvuru kaynağı oldu.

Rasulullah'ın (sav) ; "Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyendir"  müjdesine nail olabilmek için Ashabı Güzin (as) bir-birleriyle Kur'an'ı ezberleme konusunda adeta yarış etmişlerdir.
Kur'an tilavetinin ibadet oluşu, namaz ibadetlerinin şartlarından sayılması, Kur'an'ın İslam'ın esasını teşkil etmesi., gibi sebeplerle Kur'an'ın öğretim ve eğitim işini yürütmek, doğru bir şekilde ezberlenmesini sağlamak için, Rasulullah (sav) daha hicretten önce Medine'de Mus'ab b. Umeyr ile İbnÜmm-i Mektum'u, hicretten sonra ise Mekke'de Muaz b. Cebel'i (ra) görevlendirmiştir. Ashabı Kiram içerisinde bulunan hafızların adedi binleri bulmaktaydı.

Mukaddes kitapların ezberlenebilme kabiliyeti, Allah tarafından yalnız Muhammed (sav) ümmetine bahşolunmuş en şerefli bir lütuf ve mazhariyettir.
Kur'an-ı Kerim En Az Ne Kadar Ezberlenmelidir?

En azından bir müminin namazı tamamlayacak kadar (Fatiha Suresi ve namaz sureleri) Kur'an-ı Kerim bilmesi farzdır yani şarttır. Fazlasını ezberlemek fazilet ve müjdelere nail olmaktır.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"Kim Kur'an'ı okur ve O'nu ezberlerse, Allah onu cennetine sokar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat etme hakkı tanır."

Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Ey Muaz! Saadete ermişlerin hayatını, şehidlerin ölümünü, haşir günüde kurtuluşu, korku gününde emniyeti, karanlık günde nuru, sıcak günde gölgeyi, susuzluk gününde suya kanmışlığı, hafiflik gününde ölçüyü, sapıklık gününde doğru yola girmeyi istersen Kur'an'ı ezberle. Çünkü O, Rahman'ın zikridir, şeytandan sığınak ve mizanda da ruçhan (ağır gelme sebebi) dir."

Kur'an-ı Kerim En Kolay Nasıl Ezberlenir?

"Hz. Ali bin EbiTalib (ra) Resulullah'a (sav) gelerek: "Annem ve babam sana kurban olsun, şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum" dedi. Resulullah (sav) ona şu cevabı verdi: "Ey Ebal-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?"
Hz. Ali (ra): "Evet, ey Allah'ın Rasulü, öğret bana!" dedi. Bunun üze-rine Hz. Peygamber şu tavsiyede bulundu:
"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhud bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya'kub da evlatlarına şöyle söyledi: "Sizin için Rabbime istiğfar edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin." Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rekat namaz kıl. Birinci rekatte, Fatiha ile Yasin suresini oku, ikinci rekatte Fatiha ile Hamim, ed-Duhan suresini oku, üçüncü rekatte Fatiha ile EliflammimTenzilü'ssecde'yi oku, dördüncü rekatte Fatiha ile Tebareke'l-Mufassal'ı oku. Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salat oku, güzel yap. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü'min kardeşlerin için istiğfar et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:
"Allahım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebe-diyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere te-şebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasib et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı olan celal, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sahibi olan Allahım. Ey Allah! ey Rahman! celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasib et. Ey semavat ve arzın yaratıcısı, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Herşeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır."

Ey Ebu'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah'ın izniyle duana icabet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü'min icabetten mahrum kalmadı."İbnu Abbas (ra) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (ra) beş veya yedi cuma geçti ki Resulullah'a (sav) aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resulü! dedi, geçmişte dört beş ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar ayet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına okumak istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum."

Resulullah (sav) bu söz üzerine Hz. Ali'ye (ra): "Ey Ebu'l-Hasan! Ka- benin Rabbine yemin olsun ki sen mü' minsin!" dedi."
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum