Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

31 Ocak 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Yedi Harf Nedir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kur'an, muhakkak ki yedi harf üzerine nazil olmuştur."
Yedi harf, yedi lügattir. Lafız ve maddesi başka başka kelimeleri birbiri yerine kullanmaktır. Bu da Arap lehçeleri arasındaki farktan dolayıdır.
Kur'an'ı Kerim Arap dili üzerine nazil olmuştur. Kureyş lehçesi esastır. En fasih Kureyş lehçesi olduğu halde Kur'an'ın yayılması, kolaylaştırılması için diğer lehçelerle kıraate de müsaade edilmiştir.
Arap dilinin aynı anlamı ifade eden yedi lehçesi vardır. Kur'an'ı Kerim'deki yedi lehçe; Kureyş, Huzeyl, Sakîf, Hevazin, Kinane, Temim ve Yemen lehçeleridir.

Yedi Kıraat (Kıraat-ı Seb'a) Nedir?
Kıraat; kıraat imamlarından birinin Kur'an'ı, başka bir imamın okuyuşuna aykırı olarak, Allah Rasulüne isnadı sabit olan bir tarzla okumasıdır.
Kur'an'ı Kerim'in yedi okunuş şekline yedi kıraat denir. Yedi kıraat ilk ekoldür. Bu ekolün yeri ve imamları şöyledir: Mekke'de Abdullah b. Kesir (ö 210/737), Medine'de Nâfi (ö 205/810), Şam'da ¡bnu Âmir (Ö 118/736), Basra'da Ebu Âmir (ö 154/770) ve Yakub (Ö205/810), Kûfe'de Âsim (Ö127/744) ve Hamza (Ö188/803).
Günümüzde Dünya'nın büyük bir bölümünde Asım kıraati ile Kur'an okunmaktadır.

On Kıraat (Kıraat-ı Aşere) nedir?
Hicri altıncı asra kadar kıraat ilmi, "Kıraat-ı Seb'a" (Yedi Kıraat) tarz-larıyla okunmuştur. Hicri altıncı asır tefsir ve kıraat alimleri yedi imama, Ebu Cafer (Ö130/747), Yakub ve Halefi'yi (Ö229/843) ekleyerek imam ve kıraat adedini ona çıkarmışlar ve kıraat şekilleri de "on kıraat" olmuştur.
Kârilerin aynı ayeti tekrar tekrar okumalarının sebebi, her okuyuşlarında ayrı ayrı kıraat şekilleriyle (on kıraat) okumalarındandır.

Kur'an-ı Kerim'i Öğrenme ve Öğretmenin Fazileti Nedir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Evladına Kur'an öğretene kıyamet günü Cennette tac giydirilir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Şu Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz ki O'nu okumakla her harfine bedel on sevapla mükâfatlandırılırsınız."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an öğreniniz. Muhakkak O, kıyamet günü ehline ne güzel şefaatçidir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse, kıyamet günü onu ( o ayet) yüzüne gülerek karşılar"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Ey Ali! Kur'an'ı öğren ve insanlara öğret. Senin için her harfine on hasene vardır. Eğer sen ölürsen şe- hid olarak ölürsün. Ey Ali! Kur'an'ı öğren ve insanlara öğret. Sen öldüğünde melekler kabrini, insanların Allah'ın evini haccettikleri gibi haccederler."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Öğrettiklerinize ve öğrendiklerinize karşı yumuşak olunuz"
Sahabeyi Güzinden Sabit bin Aclan (ra) şöyle demiştir: "Allahu Teala yer halkına azap etmek istediğinde, bir hocanın çocuklara Hikmet (Kur'an) öğrettiğini görünce azabı onlardan çevirir."

Kur'an-ı Kerim'i Tecvidle Okumanın Hükmü Nedir?
Tecvid, harflerin hakkını vermek, mertebelerini tertib etmek, harfi mahreç ve aslına reddetmektir.
"Kur'arı'ı açık açık, tane tane tertil ile oku"  ayeti Kur'an okuyana tecvidin muhakkak lazım olduğunu göstermek için gelmiştir.  (Tertil; ayetlerin harflerini birbirinden seçerek tana tane okumaktır) Kur'an okurken tecvide riayetin vacib olduğunun delili bu ayeti kerimedir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum